Regulamin Usług dla Car Wrap Poland

§1
Postanowienia wstępne

 1. Poniższy Regulamin – Car Wrap Poland, zwany dalej: „Regulaminem” przedstawia zasady zawierania umów o świadczenie usługi oklejania pojazdów, zwanych dalej: „Umowami”, których wykonawcą jest Car Group Sp. Z o.o z siedzibą w 05-800 Pruszków, Łąkowa 6A, posiadającego NIP: 5342615084 wpisaną do rejestru KRS: 0000823728, zwany dalej: „Wykonawcą”.
 2. Regulamin stanowi integralną część Umowy zawieranych przez Wykonawcę z klientami, zwanymi dalej: „Usługobiorcami”. Każdy Usługobiorca ma obowiązek zapoznać się z poniższym  regulaminem a zaznajomienie się z nim potwierdzić własnoręcznym podpisem.
 3. Regulamin jest udostępniany Usługobiorcom przed zawarciem Umowy. Regulamin jest dostępny w siedzibie Wykonawcy oraz na stronie internetowej www.carwrappoland.pl.
 4. Usługobiorca może kontaktować się z Wykonawcą za pośrednictwem: adresu email: kontakt@carwrappoland.pl telefonicznie: +48 509 348 669 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

§2
Definicje

  1. Usługobiorca – osoba fizyczna lub podmiot fizyczny zawierający z Wykonawcą umowę w ramach świadczenia usług naklejana folii na medium.
  2. Wykonawca – spółka kapitałowa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Car Group Sp. Z o.o pod, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5342615084, REGON 0000823728. Posługującej się nazwą marki Car Wrap Poland
  3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług.
  4. Obiekt / Obiektu – powierzchnia na którą aplikowana jest folia do: zmiany koloru, folia ochronna PPF, folia na szyby inne folie nie wymienione które będzie aplikował Wykonawca na powierzchni wskazanej przez Usługodawcę.
  5. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Usługobiorcą a Wykonawcą na świadczenie usług oklejania Obiektu na określonych zasadach.
  6. PPF – Paint Protection Film, bezbarwna folia służąca do ochrony powierzchni lakierowanej przed drobnymi uszkodzeniami mechanicznymi

§3
Przedmiot Umowy

 1. Usługobiorca zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi oklejenia pojazdu osobowego, oklejenia pojazdu ciężarowego, motocykla, naczepy, przyczepy innego Obiektu na które może zostać zaaplikowana folia zmieniająca kolor, folia PPF lub folia reklamowa na warunkach zawartych w umowie pomiędzy Usługobiorca a Wykonawcą.
 2. Usługobiorca ma możliwość wyboru jednej lub więcej z powszechnie znanych metod aplikacji folii na samochód, każdy przypadek jest analizowany oraz wyceniany indywidualnie
  • Zmiana koloru samochodu (lub innego obiektu na które można zaaplikować folię) – polega na aplikacji folii przez Wykonawcę w wybranym przez Usługobiorcę kolorze, modelu oraz wybranego producenta. Folia może mieć kolor jednolity, kolory można ze sobą łączyć.
  • Ochrony lakieru folią PPF (Paint Protection Film) – polega na aplikacji folii bezbarwnej która chroni lakier przed drobnymi zarysowaniami, uszkodzeniami mechanicznymi lakieru podczas przemieszczania się (odpryski na lakierze).
  • Przyciemniania lub ochrony szyb – aplikacja folii przyciemniającej szyby lub aplikacja folii bezbarwnej pełniącej formę ochronną szyby np. czołowej.
  • Reklama (indywidualna) – aplikacja folii według wzoru dostarczonego przez Usługobiorcę, nadrukowana może być reklama działalności Usługobiorcy lub indywidualny wzór nadrukowany na folię do aplikacji na pojazdy mechaniczne, według wzory dostarczonego przez klienta
  • Usuwanie folii z pojazdu – jest to usługa usuwania folii zaaplikowanej już na pojeździe lub na jakimś jego elemencie, usługa wykonywana najczęściej przy wyminie folii bądź doprowadzenie stanu obiekt do stanu pierwotnego.Wszystkie opcje wymienione powyżej reguluje umowa zawarta pomiędzy Usługobiorcą a Wykonawca i to na jaj podstawie wykonywana jest usługa przez Wykonawcę. Każdy przypadek realizacji jest ustalany indywidualnie a jego treść jest zawierana w umowie.
 3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie i możliwości konieczne do wykonania usługi oklejania pojazdu.
 4. Usługobiorca oświadcza, że nie ma żadnych przeszkód do zawarcia Umowy, w szczególności jest uprawniony do oklejenia dostarczonego pojazdu.

§4
Wykonanie Umowy

1.Warunki ogólne

  1. Przed przystąpieniem do aplikacji folii na pojeździe powierzchnia powinna być przygotowana zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez producenta folii, wykonanie czynności przygotowawczych jest po stronie Wykonawcy:
   • Wykonawca oczyszcza powierzchnię karoserii używając przeznaczonych do tego, bezpiecznych środków, piana aktywna, glinka preparaty do odtłuszczania,
   • Może wystąpić sytuacja w której, Wykonawca wykona demontaż elementów lub podzespołów karoserii takich jak: lampy, klamki, lusterka, szyby, zderzaki, listwy, znaczki marki oraz modelu, itd.
   • Wykonawca ma prawo odmówić realizacji aplikacji folii gdy w momencie przygotowania powierzchni dopatrzy się nieprawidłowości lub zdaniem Wykonawcy aplikacja będzie niezgodna ze sztuką aplikacji folii samochodowych. Pęknięcia lub odpryski lakieru lub elementów karoserii, głębokie rysy, wgniecenia na karoserii lub jej elementach, nieprawidłowo polakierowany element.
  2. Producenci folii samochodowych nie udzielają gwarancji na folię w przypadku kiedy elementy były ponownie lakierowane, może wystąpić odklejenie się folii lub w przypadku wymiany po
   jakimś czasie lakier może zejść razem z folią. Rekomendowany czas jaki upłynie po lakierowaniu to 21 dni w lato, kiedy lakier może się wygrzać inne przypadki należy skonsultować z  aplikatorem folii przed złożeniem zamówienia na wykonanie usługi. W przypadku nie poinformowania o fakcie lakierowania poszczególnych elementów lub całego samochodu przez Usługobiorcę, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia powstałe przy oklejaniu i użytkowaniu oklejonego pojazdu związane z nową powłoką lakierniczą. Istnieje możliwość oderwania lakieru od karoserii lub jej elementów.
  3. Wykonywanie usług odbywa się w siedzibie Wykonawcy,
  4. Wykonawca świadczy również usługi oklejania obiektu w innej lokalizacji.
  5. Wykonawca nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeździe.
  6. Pojazd mechaniczny zostanie wydany minimum 12 godzin po aplikacji folii w przypadku zmiany koloru.
  7. Pojazd mechaniczny zostanie wydany minimum 24 godziny po aplikacji bezbarwnej folii ochronnej (PPF), wynika to z zalecań producenta folii.
  8. Usługi dodatkowo płatne według ( ustalane przed podjęciem realizacji )
   – przygotowanie próbnej folii
   – dodatkowe zmiany w przygotowanym projekcie
   – oklejanie wnęk karoserii na drzwi
   -oklejanie wewnętrznej strony drzwi
   -oklejanie wewnętrznej strony maski przedniej
   – oklejanie wewnętrzne klapy
   – dechroming- czyli zaklejanie wszystkich chromowanych elementów, dodatków na samochodzie (emblematy, znaczki, relingi, klamki, listry)
   – oklejanie felg
   – oklejanie lamp

2. Aplikacja folii reklamowej lub indywidualnej

   1. Wykonawca może przygotować projekt, wizualizację dla Usługobiorcy na aplikację folii reklamowej lub indywidualnego projektu graficznego. Wykonanie takiej usługi jest ustalane wspólnie z Usługobiorcą i poparte jest osobną umową zawartą na pisemnie lub umową słowną zawartą np. drogą mailową lub wiadomością tekstową na wskazany numer telefonu.
   2. Warunki przygotowania projektu lub/i wizualizacji, usługa jest usługą dodatkową:
    • Opłacenie projektu przez Usługobiorcę przed wykonaniem usługi w kwocie 100% wartości. Wartość każdego projektu ustalana jest indywidualnie,
    • Możliwość wprowadzenia uwag/zmian dwa razy po przedstawieniu Usługobiorcy projektu zamówionego zgodnie z umową,
    • Większa ilość zmian jest dodatkowo płatna (jeżeli nie wynikają one z błędu Wykonawcy)
    • Przeniesienie praw autorskich na Usługobiorcę w przypadku projektu reklamy np. produktu lub firmy
    • Przeniesienie praw autorskich przy projektach indywidualnych będzie ustalane na etapie przygotowania umowy, jeżeli takie ustalenia nie będą jasno określone na umowie wtedy prawa autorskie pozostają po stronie Wykonawcy.
   3. Usługobiorca może dostarczyć gotowy projekt nadruku do Wykonawcy lecz wtedy:
    • Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednie przygotowanie graficzne lub błędnie przesłany plik do wykonawcy.
    • W przypadku zaistnienia sytuacji błędnie przygotowanego pliku lub dostarczenia złej kopii projektu nadruku na folię, dodatkowe koszty za przygotowanie kolejnej folii do oklejania lub ponowną aplikację folii ponosi Usługobiorca.
    • Wykonawca nie odpowiada na prawa autorskie danego projektu
    • Wykonawca nie bierze odpowiedzialności za treści zawarte w plikach przesłanych celowo lub omyłkowo przez Usługobiorcę oraz za zawartość zleconych do realizacji materiałów i
    usług,
    • Jeżeli materiały przesłane przez Usługobiorcę posiadają treść lub zawartość niezgodną z zasadami lub/i warunkami niezgodnymi z funkcjonowaniem społecznym lub obrażają mniejszości społecznie lub innych ludzi na świecie lub są niezgodne z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polski Wykonawca ma prawo odmówić realizacji wykonania usługi na rzecz Usługobiorcy, opłaty poniesione na rzecz rezerwacji terminu oraz na wykonanie projektu nie zostaną zwrócone na poczet działań wykonanych lub na poczet działań zabezpieczających interesy Wykonawcy, np. poszukiwanie nowego klienta, natomiast naruszenie prawa zostanie zgłoszone do odpowiedniej jednostki lub jednostek zajmujących się jego przestrzegania.
    • Jeżeli materiały przesłane przez Usługobiorcę posiadają treść lub zawartość niezgodną z etycznym światopoglądem Wykonawcy ma on prawo odmówić wykonania usługi aplikacji folii, wtedy zwrot poniesionych kosztów przez Usługobiorcę zostanie pomniejszony o czas konsultacji oraz opłaty administracyjne i wtedy zostanie zwrócony na konto z którego została dokonana płatność lub w przypadku opłaty gotówką kwota wpłacona zostanie zwrócona przekazem pocztowym w terminie do 21 dni roboczych.
   4. Po akceptacji projektu graficznego przez Usługobiorcę Strony ustalają termin oraz czas w jakim zostanie wykonania usługa aplikacji folii może on się różnić od czasu podanego we
    wstępnych ustaleniach przed akceptacją projektu.
   5. W sytuacji niezależnych od Wykonawcy i na które wykonawca nie ma wpływu, Wykonawcy przysługuje uprawnienie do wydłużenia terminu realizacji usługi, o czym poinformuje
    Usługobiorcę. (przykładowo: Choroba, wypadek, pandemia, warunki atmosferyczne, działania militarne, itp).
   6. Jeżeli Wykonawca w trakcie przygotowania obiektu do aplikacji folii stwierdzi uszkodzenia, brak możliwości demontażu bez uszkodzenia elementów na które ma zostać zaaplikowana folia Strony wspólnie ustalą dalsze działania mogą one być dodatkowo płatne, mogą wydłużyć czas aplikacji folii oraz nie muszą być poparte aneksem do umowy, pisemna zgoda Usługobiorcy będzie podstawą do realizacji działań dodatkowych.
   7. Może wystąpić niespasowanie ze sobą elementów graficznych po aplikacji na obiekcie, ze względu na brak możliwości naciągania folii czy jej wygrzewania do rozciągnięcia w miejscach przetłoczeń aby zapobiec zniekształceniom obrazu lub tekstu, w niektórych miejscach istnieje możliwość prześwitu oryginalnego lakieru co wynika z potrzeby nacięcia folii przy przetłoczeniach na karoserii aby uniknąć zniekształceń graficznych na folii.

§5

Warunki po aplikacji folii – Usługobiorca

 1. Po wykonaniu usługi przez Wykonawcę Usługobiorca powinien przestrzegać następujących zasad:
  • Pierwsze mycie samochodu powinno odbyć się minimum 7 dni po odbiorze usługi,
  • Przed upływem tego czasu można spłukiwać powstałe nieczystości strumieniem grawitacyjnym, nie używać wody pod ciśnieniem;
  • Powierzchnia powinna być myta kosmetykami specjalnie do tego przeznaczonymi kosmetykami, miękkimi szmatkami, gąbkami. W pierwszych dwóch miesiącach nie wskazane jest mycie na myjniach mechanicznych.
  • Mycie powierzchni pod ciśnieniem utrzymanie strumienia minimum 0,5 metra,
  • W przypadku ubrudzenia folii podczas tankowania paliwem pozostawić do samoczynnego wyschnięcia dotyczy również innych środków chemicznych. Po wystąpieniu takiego zdarzenia istnieje możliwość utraty barwy w danym miejscu, odcienie mogą się różnić, folia może odchodzić od karoserii lub powierzchni na którą jest folia zaaplikowana.
 2. Niestosowanie powyższych zasad będzie skutkowało uszkodzeniem fizycznym lub/i mechanicznym folii oraz utratą gwarancji,

§6
Płatności

 1. Usługobiorca zobowiązuje się do zapłaty ceny za usługę oklejenia pojazdu lub przyciemnienia szyb zgodnie z ustaloną ceną, zawartą w Umowie. Cena podana w Umowie jest ceną brutto, obejmującą podatki oraz wszystkie ewentualne inne opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do płatności ustalonych kwot w ustalonym terminie wskazanym w Umowie. Płatności mogą być realizowane w gotówce, kartą lub przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
 3. W przypadku braku zapłaty kwoty za umowną część wykonania usługi w wyznaczonym czasie, Wykonawca ma prawo odmówić wykonania usługi lub odłożyć ją w czasie wtedy Usługobiorca będzie musiał umówić kolejny wolny termin na wykonanie danej usługi oraz uregulować ceny. Wykonawca ma prawo naliczyć ustawowe odsetki za opóźnienie.
 4. Usługobiorca wyraża zgodę na wystawienie faktury za wykonane usługi i nie wymagają one jego podpisu. Jeżeli usługi nie zostaną wykonane z winy Usługodawcy, Wykonawca na prawo
  naliczyć opłatę rezygnacyjną w ramach rezerwacji terminu 500 złotych brutto (pięćset złotych brutto)
 5. Wszelkie płatności w pierwszej kolejności będą zaliczane na zobowiązania wobec Wykonawcy opłata rezerwacyjna, zaliczka, należności uboczne np. odsetki, a dopiero następnie na
  należność główną (cenę).
 6. Usługobiorca ma obowiązek dokonana płatności na podstawie faktury którą wystawił Wykonawca, fakturę należy opłacić w ciągu 7 dni od jej wystawienia, chyba że Umowa wskazuje inaczej.

§7

Warunki rezygnacji lub zmian terminu

 1. Usługobiorca nie może zrezygnować z Umowy zawartej z Wykonawcą do 14 dni przed dniem rozpoczęcia usługi, ponosi wtedy tylko 50% pierwszej opłaty (opłata rezerwacyjna) po przekroczeniu 14 dni przed wykonaniem usługi opłata rezerwacyjna przepada.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do uregulowania kosztów poniesionych przez Wykonawcę na rzecz Usługobiorcy do przygotowania elementów niezbędnych do wykonania tego konkretnego zlecenia jeżeli opłata rezerwacyjna ich nie pokrywa (stworzenie projektu, zamówienie folii, zadrukowanie folii)
 3. W przypadku zawarcia umowy na odległość czyli poza siedzibą Wykonawcy lub poprzez wiadomość elektroniczną e-mail, Usługobiorca nie ma prawa odstąpić od Umowy, z uwagi na art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z którym prawo do odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 4. Usługobiorca może zrezygnować z Umowy w przypadku sytuacji losowej na którą nie miał wpływu do 5 dni przed wizytą i ponosi wtedy koszty administracyjne związane:
  – ze zmianą umowy
  – zwrotem pieniędzy na konto (opłaty bankowe)
  sytuacjami losowymi nie są: wypadek spowodowany z winy Usługobiorcy, delegacja Usługobiorcy, narodziny dziecka, nieplanowana wizyta u lekarza, kosmetyczki, itd.
 5. W przypadku krótszego czasu niż 5 dni strony wspólnie znajdą stanowisko zaistniałej sytuacji, preferowana jest zmiana terminu na najbliższy wolny bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
 6. Jeżeli strony nie znajdą porozumienia opłata rezerwacyjna przepada na korzyść Wykonawcy.

§8
Reklamacje

 1. Usługobiorca złoży reklamację Wykonawcy, w przypadku jeżeli wykonanie usługi nastąpiło niezgodnie z Umową lub niezgodnie z powyższym Regulaminem.
 2. Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres e-mail Wykonawcy kontakt@carwrappoland.pl lub osobiście w siedzibie Wykonawcy.
 3. Reklamacja powinna zawierać: dane Usługobiorcy, numer umowy, czas i miejsce wykonania usługi, opis merytoryczny reklamowanej usługi. Jeżeli informacje zawarte w reklamacji będą wymagały uzupełnienia wtedy Wykonawca zwróci się do Usługobiorcy aby ten uzupełnił brakujące informacje. W przypadku złożenia reklamacji drogą elektroniczną (e-mail) Wykonawca będzie się kontaktował z Usługobiorcą poprzez adres z którego reklamacja została złożona w przypadku złożenia reklamacji w siedzibie firmy Wykonawca będzie się kontaktował z  Usługobiorcą drogą korespondencyjną na adres podany w formularzu reklamacyjnym.
 4. Czas reklamacji liczony jest od momentu potwierdzenia przez Wykonawcę przyjęcia takiego zgłoszenia przez Usługobiorcę. W przypadku konieczności uzupełnienia informacji w takim zgłoszeniu przez Usługobiorcę czas jaki ma Wykonawca na rozpatrzenie reklamacji liczony jest od dnia kiedy wyjaśnienia zostały dostarczone na skrzynkę mailową lub od dnia kiedy
  wpłynęły wyjaśnienia drogą korespondencyjną.
 5. Wykonawca ustala termin rozpatrzenia reklamacji do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji. Usługobiorca informację zwrotną otrzyma mailowo lub korespondencyjnie na adres wskazany w formularzu reklamacyjnym lub na maila z którego została złożona reklamacja. W sytuacji kiedy reklamacja zostanie odrzucona przez Wykonawca powiadomi on o tym fakcie Usługobiorcę z odpowiednim uzasadnieniem.
 6. W przypadku przyjęcia reklamacji od Usługobiorcy Wykonawca przedstawi wszystkie opcje rozwiązania zaistniałej sytuacji oraz przekaże informacje jakie będą następowały czynności
  naprawcze.
 7. Gwarancja nie jest przechodnia czyli w przypadku zbycia medium na którym jest naklejona folia nowy nabywca nie nabywa prawa do reklamacji, chyba że zapisy w Umowie mówią
  inaczej i zostały ustalone przed jej zawarciem.
 8. Usługobiorca może dochodzić swoich praw reklamacyjnych oraz innych roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji
  Handlowej. Informacje jak poprawnie skorzystać z trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod następującym adresem: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc .

§9

Ochrona danych osobowych

 1. W związku z zawarciem Umowy, administratorem danych osobowych jest Wykonawca.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
  dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) w celu:
  a. realizacji Umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  c. marketingu produktów lub usług własnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  d. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Dane osobowe przetwarzane będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  a. posprzedażowej obsługi (np. obsługa reklamacji);
  b. zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń;
  c. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych i rachunkowych).
 4. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu.
 5. Usługobiorca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
  sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.
 6. Usługobiorca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy
 7. Podanie przez Usługobiorcę danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia Umowy i jej realizacji.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie, to jest podmiotowi obsługującemu księgowość, firmom windykacyjnym.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

§10
Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 2. W razie uznania niektórych postanowień Regulaminu za nieważne w orzeczeniu sądu lub innego uprawnionego organu, pozostałe postanowienia pozostają ważne.
 3. Prawem właściwym dla umów pomiędzy Wykonawcą a Usługobiorcą jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania Umowy, w tym Regulaminu, będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu Wykonawca poinformuje o tym na stronie internetowej www.carwrappoland.pl w siedzibie Wykonawcy oraz drogą mailową podmiotom które wyraziło na to zgodę. Regulamin wchodzi w życie od dnia wskazanego w jego zmianie, nie szybszym jednak niż 10 dni roboczych od dnia jego ogłoszenia przez Wykonawcę. Usługobiorców, którzy zawarli Umowę przed wejściem w życie nowego Regulaminu, obowiązuje Regulamin obowiązujący w dniu zawarcia umowy.